• DH

Automatska izrada terena iz geodetskih koordinata


Pomoću geodetskih koordinata možemo automatski izraditi teren u meshu. Geodetske koordinate dobiju se snimanjem terena geodetskim instrumentom.

Prvi korak je ubacivanje geodetskih koordinata iz .txt formata u ArchiCAD.

Primjer koordinata u txt. formatu:

Odaberite etažu na koju želite ubaciti mesh, npr. suteren.

U izborniku odaberite File > Interoperability > Place Mesh from Surveyors data i odaberite na disku datoteku s geodetskim koordinatama u .txt formatu.

Prilikom ubacivanje koordinata prikazati će vam se prozor – Place Mesh from Surveyors Data - s mogućnošću podešavanja ubacivanja koordinata.

Slika: Izgled zaslona nakon ubacivanja koordinata – pogled u tlocrtu

Slika: Izgled zaslona nakon ubacivanja koordinata – pogled u perspektivi

Na dobivenom meshu (terenu) moguće je dodati nove točke ili postojećima promijeniti visinu. Svaka postojeća točka ima zadanu visinu prema geodetskim koordinatama.

Slika: Prikaz visine točke na geodetskim slojnicama u AutoCAD-u

Slika: Prikaz visine točke na meshu dobivenom ubacivanjem geodetskih koordinata

#ArchiCAD #BIM

0 views

3d art d.o.o.    

Ružićeva 21, Rijeka     

+385 51 586 381      

kontakt@3dart.hr

  • facebook
  • YouTube - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle